REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPROSAGRO.PL

§ 1

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulację dotyczącą funkcjonowania Sklep Internetowego SUPROSAGRO.PL (w dalszej treści regulaminu określany jako „Sklep Internetowy”).

 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez spółkę prawa handlowego działającą pod firmą: SUPROS AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bakałarzewie, 16-423 Bakałarzewo, ul. Polna 12 NIP: 844-229-13-00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000311932.

 3. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu Internetowego i Klienta, jak również zasady prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Słowniczek

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną odwiedzająca lub posiadająca konto w witrynie internetowej na której funkcjonuje Sklep Internetowy.

 2. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, która to czynność niezwiązana jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto – oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający korzystanie z oferty Sklepu Internetowego.

 4. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

§ 3

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 2. Wszystkie ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich (PLN) brutto, tj. zawierających podatek VAT.

§ 4

Składanie Zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rejestracji konta.

 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych wymaganych w formularzu udostępnianym na stronach Sklepu Internetowego.

 3. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
  b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

 4. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę ……………...PL.

 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 7. Po złożeniu zamówienia Sklep Internetowy sprawdza stan magazynu. Jeśli towar wybrany przez Klienta jest dostępny, Sklep Internetowy przesyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 8. W przypadku braku towaru w magazynie, na który Klient złożył zamówienie, Sklep Internetowy informuje o tym fakcie Klienta, przesyłając mu wiadomość e-mail, wskazując wydłużony czas oczekiwania na wysyłkę towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia informując o tym Sklep Internetowy, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na wysyłkę towaru, lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.

 9. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym dochodzi z momentem potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 5

Warunki dostarczenia zamówienia

 1. Zamówione towary dostarczane są według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia w następujących formach:

  1. przesyłką kurierską;

  2. przesyłką pocztową;

  3. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu Internetowego: ul. Polna 12, 16-423 Bakałarzewo.

 1. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się wyłącznie w dni robocze.

 2. Czas wysyłki wynosi do …… godzin, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy (gdy towar znajduje się w magazynie). Przesyłki wysyłane są tego samego dnia, gdy zamówienie zostanie złożone do godziny 9:00. Palety są wysyłane następnego dnia, gdy zamówienie zostanie złożone do godziny 15:00.

 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

 4. Poniższa tabela przedstawia koszty transportu zawierające koszty pakowania i wysyłki towaru na terenie Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

Waga Standard (wpłata na konto) Pobranie
Do 30 kg 18 zł brutto 23 zł brutto
Do 60 kg 36 zł brutto 41 zł brutto
Do 90 kg 54 zł brutto 59 zł brutto
Do 120 kg 72 zł brutto 77 zł brutto
Paleta 130 zł brutto 140 zł brutto

Ceny wysyłek z tabeli dotyczą pozycji, które da się spakować w standardowe paczki (gdy waga jednaj pozycji nie przekracza 30kg).

 1. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia wraz z opisem tych uszkodzeń.

§ 6

Płatności.

 1. Zapłata za towar może być dokonywana według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia w następujących formach:

  1. gotówką przy odbiorze osobistym.

  2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

  3. szybki przelew za pośrednictwem serwisu przelewy24 lub PAYu. ??

 1. Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności przelewem uznaje się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu Internetowego,.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając na piśmie pod rygorem nieważności stosowne oświadczenie woli w terminie 14 dni.

 2. Termin o którym mowa w ust. 1 liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Nie jest możliwe złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

 5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 7. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Reklamacje.

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta, dystrybutora albo Sklepu Internetowego.

 2. Reklamowany towar może zostać przesłany do Sklepu Internetowego pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczony osobiście do siedziby Sklepu Internetowego pod adresem: ul. Polna 12, 16-423 Bakałarzewo.

 3. Reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria, które mają wpływ na jego funkcjonalność.

 4. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać wypełnioną kartę reklamacyjną.

 5. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru.

 6. W przypadku zakupu towaru przez Klienta, niebędącego Konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

§ 9

Ochrona danych osobowych.

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do tego aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym i dokonać zakupu.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez SUPROS AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bakałarzewie, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 3. SUPROS AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bakałarzewie, informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres.

 4. Za zgodą Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych SUPROS AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bakałarzewie.

§ 11

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu Internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

 3. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.........................

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ………….2018r.